Documentación a presentar para a tramitación da alta como colexiado/da no COEQGa. Documentación a presentar obligatoriamente: Asimesmo, únicamente nos casos tasados, haberá de presentarse ademiás:
 • Informe de Vida Laboral: a presentar únicamente no caso de poder acollerse á reducción da cuota anual*. Solicitude online p. exemplo a través da Oficina Virtual Da Seguridade Social
 • Certificación do Colexio de orixe: a presentar únicamente no caso de acollerse o no art.12 dos vixentes estatutos:
(…) Quen pretenda incorporarse ao colexio estando colexiado nun ámbito territorial diferente, deberá presentar certificado do colexio de orixe, no cal constará que está ao día das súas obrigas colexiais e que non está suspendido ou inhabilitado para o exercicio profesional como consecuencia dunha sanción colexial. (…) Esta documentación deberá ser remitida ao COEQGa por calqueira das seguientes vías:
 • Correo postal, dirixido ao COEQGa – ETSE, Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña).
 • Persoalmente, no D.1.6 de la ETSE en horario de 09.00 a 13.00 h.

CUOTAS DE COLEXIACIÓN:

Segundo o sistema de cuotas vixente, establecense 2 tipos de cuota: CUOTA DE ALTA: Aquela a satisfacer únicamente no momento de darse de alta como colexiado/da.  Distinguense 2 supostos:
 • Cuota de Alta actual sen exención: 28 €
 • Exención: Titulación en Enxenería Química hai menos de 6 meses

CUOTA ANUAL: Aquela a satisfacer anualmente polos colexiados/das. Distinguense varios supostos:

  • Cuota Anual Base: 92 €
  • Cuota Anual Reducida Desempregados*: 70 €
  • Cuota Fraccionada (novos colexiados)**:
   • – Alta no 2º trimestre: 69 €
   • – Alta no 3º trimestre: 46 €
   • – Alta no 4º trimestre: 23 €

* Poderán acollerse a esta reducción aquelas persoas que estiveran máis de 6 meses en situación de desemprego no ano precedente ó pago da cuota e o xustifiquen debidamente mediante Informe de Vida Laboral ou un certificado afín.

** As persoas que estiveran máis de 6 meses en situación de desemprego no ano precedente ó pago da cuota e o xustifiquen debidamente mediante Informe de Vida Laboral ou un certificado afín aplicaráselle a cuota fraccionada sobre a cuota anual reducida.

PROCEDEMENTO DE PRECOLEXIACIÓN

Documentación a presentar para a tramitación da alta como precolexiado/a no COEQGa. Documentación a presentar obligatoriamente:
 • Formulario de alta debidamente cumplimentado
 • Fotocopia compulsada do DNI ou Pasaporte (o presentar orixinal e fotocopia).
 • Fotocopia do resgardo da matrícula.
Esta documentación deberá ser remitida ao COEQGa por cualquera das seguintes vías:
 • Correo postal, dirixido ao COEQGa – ETSE, Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña).
 • Persoalmente, no D.1.6 de la ETSE en horario de 10.00 a 13.00 h.

CUOTAS DE PRECOLEXIACIÓN:

Segundo o sistema de cuotas vixente, abonaráse unha cuota de pago único de 20 € mediante ingreso bancario na conta do COEQGa, indicando como concepto “precolexiado + nome”.

PROCEDEMENTO DE BAIXA:

Solicitude de baixa, debidamente cumplimentada.