O COEQGa busca ser o vínculo entre profesionais, empresas, administración, universidades e centros tecnolóxicos fomentando a participación dos Enxeñeiros Químicos no desenvolvemento da sociedade.

O COEQGa constitúese para representar aos Enxeñeiros Químicos e defender os intereses da súa profesión, sendo os seus fins esenciais:

  • Velar no ámbito da súa competencia e de acordo co establecido polas leis, pola ordenación do exercicio da profesión da Enxeñaría Química, en todas as súas formas e especialidades, a representación exclusiva desta profesión e a defensa dos intereses profesionais dos titulados/as.
  • Defender os intereses profesionais xerais relacionados co exercicio da profesión de Enxeñaría Química, mediante a promoción, salvagarda, e observancia dos principio deontolóxicos e éticos da súa profesión e da súa dignidade e prestixio.
  • Defender os intereses profesionais dos colexiados/as e a representación exclusiva do exercicio da profesión en cuestións de ámbito autonómico.
  • Promover o progreso da Enxeñaría Química e o aumento das competencias e o prestixio da profesión.
  • Lograr a constante mellora de nivel de calidade das prestacións profesionais dos colexiados/as, mediante a promoción e fomento do progreso das actividades propias da profesión, da investigación, desenvolvemento e innovación científica e técnica, así como a solidariedade profesional do servizo da profesión á sociedade.
  • Cooperar na mellora dos Estatutos conducentes á obtención do título de Enxeñeiro/a Químico/a, favorecendo as ensinanzas técnicas profesionais de investigación relacionadas coa carreira, facilitando a formación técnica que capacite ás funcións da profesión, promovendo para este efecto o entendemento entre os centros de ensinanza e as empresas, co fin de obter o máximo nivel científico e técnico e de aplicación da Enxeñaría Química.
  • Contribuír na mellora continua da formación de posgrao dos seus colexiados.
  • Colaborar coas administracións públicas na consecución dos dereitos individuais e colectivos da profesión recoñecidos pola Constitución e os Estatuto de Autonomía de Galicia.
  • Promover o desenvolvemento industrial sostible e a compatibilidade das industrias coa conservación do ambiente.

Recóllese a continuación a cronoloxía dos acontecementos que foron marcando o desenvolvemneto da creación do COEQGa.