Informamos que o COEQGa (Colexio Oficial de Enxeñeiros de Galicia) disolveuse o 31 de maio de 2022.

Animamos a todos os titulados que se colexien no Colegio Oficial de Profesionales en Ingeniería Química de Castilla-La Mancha.
**Os colexiados del COEQGa que pagasen a cota anual que desexen colexiarse no COPIQCLM non necesitarán pagar a cota do ano 2022 grazas ao convenio asinado con eles.**