Skip to main content

Procedemento de Colexiación

Documentación a presentar para a tramitación da alta como colexiado/a no COEQGa.

Documentación a presentar obligatoriamente:

Asimesmo, únicamente nos casos taxados, haberá de presentarse ademáis:

 • Informe de Vida Laboral: a presentar únicamente no caso de poder acollerse á reducción da cuota anual*. Solicitude online p. exemplo a través da Oficina Virtual Da Seguridade Social
 • Certificación do Colexio de orixe: a presentar únicamente no caso de acollerse o no art.12 dos vixentes estatutos:

(…) Quen pretenda incorporarse ao colexio estando colexiado nun ámbito territorial diferente, deberá presentar certificado do colexio de orixe, no cal constará que está ao día das súas obrigas colexiais e que non está suspendido ou inhabilitado para o exercicio profesional como consecuencia dunha sanción colexial. (…)

Esta documentación deberá ser remitida ao COEQGa por calqueira das seguintes vías:

 • Correo postal, ao Apartado de Correos 390 - 15780, Santiago de Compostela.
 • Correo postal, dirixido ao COEQGa - ETSE, Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n, 15782, Santiago de Compostela.
 • Persoalmente, no D.2.7 da ETSE en horario de 09.00 a 13.00 h.

CUOTAS DE COLEXIACIÓN:
Segundo o sistema de cuotas vixente, establécense 2 tipos de cuota:

CUOTA DE ALTA: Aquela a satisfacer únicamente no momento de darse de alta como colexiado/a. Distínguense 2 supostos:

 • Cuota de Alta actual sen exención: 28 €
 • Exención: Titulación en Enxeñería Química hai menos de 6 meses

CUOTA ANUAL: Aquela a satisfacer anualmente polos colexiados/as. Distínguense varios supostos:

 • Cuota Anual Base: 92 €
 • Cuota Anual Reducida Desempregados*: 70 €
 • Cuota Fraccionada (novos colexiados)**:
 • - Alta no 2º trimestre: 69 €
  - Alta no 3º trimestre: 46 €
  - Alta no 4º trimestre: 23 €

* Poderán acollerse a esta reducción aquelas persoas que estiveran máis de 6 meses en situación de desemprego no ano precedente ó pago da cuota e o xustifiquen debidamente mediante Informe de Vida Laboral ou un certificado afín .

** As persoas que estiveran máis de 6 meses en situación de desemprego no ano precedente ó pago da cuota e o xustifiquen debidamente mediante Informe de Vida Laboral ou un certificado afín aplicaráselle a cuota fraccionada sobre a cuota anual reducida.

PROCEDEMENTO DE PRECOLEXIACIÓN

Documentación a presentar para a tramitación da alta como precolexiado/a no COEQGa.

Documentación a presentar obligatoriamente:

Formulario de alta debidamente cumplimentado
• Fotocopia do DNI ou Pasaporte.
• Fotocopia do resgardo da matrícula.

Esta documentación deberá ser remitida ao COEQGa por calqueira das seguintes vías:
• Correo postal, ao Apartado de Correos 390 - 15780, Santiago de Compostela.
• Correo postal, dirixido ao COEQGa - ETSE, Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n, 15782, Santiago de Compostela.
• Persoalmente, no D.2.7 da ETSE en horario de 10.00 a 13.00 h.

CUOTAS DE PRECOLEXIACIÓN:

Segundo o sistema de cuotas vixente, abonarase unha cuota de pago único de 20 € mediante ingreso bancario na conta do COEQGa, indicando como concepto “precolexiado + nome”.

PROCEDEMENTO DE BAIXA:
Solicitude de baixa, debidamente cumprimentada.